Промо!
 • Автори: Макс Вебер
 • Фигури на културата / Фигури на властта

  Това е първият от три тома ръкописи, които издателството подготвя и които представят Веберовия принос от 1909–1914 г. към замисления от него мащабен проект Основи на социалната икономика.

  Следващите два тома ще бъдат посветени на социология на правото и на т.нар. социална икономика.

  Достигали до нас през годините като принадлежащи към композирания и озаглавен от Веберовите издатели корпус на Стопанство и общество, днес тези ръкописи се публикуват като автономни книги в рамките на неговите Пълни събрани съчинения. В съгласие с тази политика издаваме настоящия том, в който се обсъждат отношенията между видовете общности, стопанството и правото през формиращата сила на политическите общности и през посредническата работа на „културния елит“.

  Този том е ценен източник за социолози и социални философи, икономисти, юристи, политолози и историци, важно помагало в курсовете по социология на социалните общности и по други социални и хуманитарни дисциплини.

   

  „‘Етническата’ чест е специфичната чест на масите, доколкото е достъпна за всеки, който принадлежи към надарената със субективна вяра общност на произхода. А зад всички ‘етнически’ антагонизми някак съвсем естествено стои идеята за ‘избран народ’, която е просто еквивалент на ‘съсловната’ диференциация, преведена в плоскостта на хоризонталното паралелно съществуване, и която дължи популярността си на обстоятелството, че … за нея може да претендира субективно в еднаква степен всеки член на взаимно презиращите се групи. Така етническата антипатия се закачва за всякакви мислими различия в представите за „благопристойност“ и ги превръща в ‘етнически конвенции’.” – Макс Вебер

 • Серия: Varius
 • Област: културология, политическа философия, социална философия, социология
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Кольо Коев
 • Предговор: Кольо Коев
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2017
 • Страници: 260
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872136
 • 25.00 лв. 21.25 лв.

  Веберовият ръкопис върху общностите: исторически и понятийни контексти
  Кольо Коев … 9

  Глава I. Стопанството и социалните редове … 33
  §1. Правен ред и стопански ред … 33
  §2. Правен ред, конвенция и обичай … 48
  §3. Значение и граници на правната принуда за стопанството … 68

  Глава II. Стопански отношения между общностите (стопанство и общество) изобщо … 79
  §1. Същност на стопанството. Стопанска общност, общност, ползваща се от стопанско действие, и регулираща стопанството общност … 79
  § 2. „Отворени“ и „затворени“ стопански отношения … 85
  § 3. Форми на общност и икономически интереси … 89
  §4. Типове икономическо удовлетворяване на потребностите посредством „ползващите се от стопанско действие“ общности и форми на стопанство … 99
  §5. Ефекти на удовлетворяване на потребностите и на разпределение на задълженията на общностите. Регулиращи стопанството
  редове … 104

  Глава III. Типове обвързване в общност и обвързване в общество съобразно отношението им към стопанството … 112
  §1. Домашната общност … 112
  §2. Съседска общност, стопанска общност и община … 120
  §3. Сексуалните отношения в домашната общност … 126
  §4. Родът и регулирането на сексуалните отношения. Домашна, родова, съседска и политическа общност … 130
  §5. Отношения към военните и към стопанските структури. „Матримониалeн режим“ и право на наследяване … 138
  §6. Разпадането на домашната общност: промени в нейната функционална позиция и нарастваща „пресметливост“. Възникване на модерните търговски дружества … 148
  §7. Развитието в посока „ойкос“… 159

  Глава IV. Етнически общностни отношения … 166
  § 1. Принадлежност към „раса“ … 166
  §2. Възникване на обща етническа вяра. Езикова и култова общност … 170
  §3. Отношение към политическата общност. „Племе и „народ“ … 182
  §4. Националност и културен престиж … 186

  Глава V. Политическите общности … 192
  § 1. Естество и „легитимност“ на политическите обединения … 192
  §2. Стадии на развитие на политическото обществено обвързване … 198
  §3. Властови престиж и „велики сили“ …  207
  §4. Стопанските основи на „империализма“ … 209
  §5. „Нацията“ … 227
  §6. Разпределение на властта в общността: класи, съсловия и партии …  235