• Автори: Алфред Шютц
 • Смисловото изграждане на социалния свят

  Въведение в разбиращата социология

  Алфред Шютц е австрийски социален мислител, роден през 1899 г. във Виена, а след 1939 г. емигрирал в САЩ, където живее до смъртта си пред 1959 г. Той до голяма степен импулсира раждането и живота на особено популярната през 80-те години на ХХ в. и след това социология на всекидневния живот. Шютц е един от най-талантливите продължители на Едмунд Хусерл и всъщност до голяма степен именно той въвежда феноменологията в полето на социологията.

  Смисловото изграждане на социалния свят е opus magnum на Шютц, уникален проект за феноменологична преработка и радикализирането на “разбиращата социология” на Макс Вебер.

  “Между моя проект за чуждата бъдещо поведение и действително осъщественото от Другия поведение… аз съм остарял, аз съм придобил нови преживявания и нови опитни узнавания за alter ego… В принадлежащото на обкръжаващия свят социално отношение обаче аз не съм остарял сам, в него ние сме остарели заедно… Азът “познава” цялото си минало, доколкото то изобщо може да бъде изразено в отчетливо разграничени преживявания. Той обаче никога няма “дадено” себе си  в жива непосредственост и в пълнотата на “сега” и “така”, и то затова, защото живее в пълнотата на своето “сега” и “така” и може да обърне поглед само към приключилите собствени преживявания. За сметка на това принадлежащото на обкръжаващия свят Ти присъства в жива непосредственост в пълнотата на своето “сега” и “така” за Аза, дори той да не знае нищо за неговото минало.” (А. Шютц)

 • Серия: Varius
 • Област: социология, феноменология, философия
 • Послеслов: Кольо Коев
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2010
 • Страници: 447
 • Формат: 14.5 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871528
 • 30.00 лв.

  Изчерпан

  Предговор ……………….. 9
  Предговор към второто издание …………….. 11

  Първи раздел
  ВЪВЕЖДАЩИ ПРОУЧВАНИЯ
  1. Предварителни бележки към постановката на проблема …………….. 13
  2. Понятието смислово натоварено действие при Макс Вебер ……………….. 30
  3. Преддадеността на alter ego и постулатът за схващане на субективния смисъл …………….. 36
  4. Критика на Веберовите понятия „актуално” и „мотивационно” разбиране ……………. 45
  5. Субективен и обективен смисъл …………………. 54
  6. Преход към конститутивен анализ. Декомпозиране на понятието „смисъл, свързан с дадено действие” ……………. 65

  Втори раздел
  КОНСТИТУИРАНЕТО НА СМИСЛОВИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ВЪВ ВСЕ-СОБСТВЕНОТО ТРАЕНЕ
  7. Феноменът на вътрешното траене. Ретенция и репродукция …………………….. 74
  8. Хусерловите „придаващи смисъл преживявания на съзнанието” и понятието поведение ………………… 86
  9. Понятието за действие. Проект и протенция …………… 92
  10. „Съзнателното” действане и неговата очевидност …….. 103
  11. Волевото действане и проблемът за избора …………. 110
  12. Резюме: Проясняване на първото и примордиално понятие за смисъл ………………. 117
  13. Разширяване на първото понятие за смисъл: А. Атенционалните модификации на смисъла ……………. 121
  14. Продължение: Б. Взаимовръзката на преживяванията. Взаимовръзка по смисъл и взаимовръзка на опита …………………… 126
  15. Изграждането на света на опита и неговото подреждане в схеми. ……………………. 134
  16. Схемите на опита като схеми на тълкуване. Себеразкриване и тълкуване. Проблем и интерес. ………………………..142
  17. Мотивационната взаимовръзка като взаимовръзка по смисъл. А. Мотивът „за да” ………………….. 147
  18. Продължение: Б. Действителният защото мотив …………. 155

  Трети раздел
  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЕДНА ТЕОРИЯ ЗА РАЗБИРАНЕТО НА ЧУЖДИЯ ОПИТ
  19. Генералният тезис на alter ego в пределите на естествения светоглед …………… 166
  20. Продължение: Едновременността на чуждия поток на преживяване [със собствения] …………………. 174
  21. Двусмислиците в популярното понятие за разбиране на чуждия опит. Фундирането на разбирането на чуждия опит върху актове на себеразкриване ………………….. 183
  22. Преход към действителното разбиране на чуждия опит ………………………. 194
  23. Изразително движение и изразително действие …………………… 200
  24. Знак и знакова система …………………….. 203
  25. Полагане на смисъл и тълкуване на смисъл …………. 217
  26. Взаимовръзката по смисъл на съобщаването. Обобщение……………………………. 224
  27. Субективен и обективен смисъл. Произведение и свидетелство ……………………… 229
  28. Екскурс върху някои приложения на теорията за субективния и обективния смисъл в науките за духа ……………………….. 236

  Четвърти раздел
  СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИЯ СВЯТ. СОЦИАЛЕН ОБКРЪЖАВАЩ СВЯТ, СЪВМЕСТЕН СВЯТ, СВЯТ НА ПРЕДИ БИЛÒТО
  А. Въведение
  29. Предварителен преглед на комплекса от проблеми …………………………. 240
  Б. Социално поведение, социално действане, социално отношение
  30. Понятието на Макс Вебер за „социално действие”. Нагласа към Чуждия и въздействие върху Чуждия …………………….. 248
  31. Веберовото понятие за социално отношение. Отношение на настроеност и отношение на въздействие …………………….. 260
  32. Мотивационната взаимовръзка на отношението на въздействие ……………………….. 273
  В. Социалният обкръжаващ свят
  33. Социалният обкръжаващ свят и „Ние-отношението” ……………………………. 278
  34. Анализ на социалното отношение в обкръжаващия свят ……………………………. 285
  35. Наблюдение в обкръжаващия свят …………………….. 295
  Г. Социален съвместен свят (soziale Mitwelt) и идеален тип

  36. Преход към проблема за социалния съвместен свят. Непрекъснати социални отношения ………………. 302
  37. Alter ego в социалния съвместен свят като идеален тип. Вие-отношението ……………… 311
  38. Конституирането на идеалнотипични схеми на тълкуване ………………. 323
  39. Анонимността на съвместния свят и съдържателната пълнота на идеалния тип …………………… 338
  40. Социалното отношение в съвместния свят и наблюдението в съвместния свят…………………… 352
  Д. Разбирането на света на преди билòто (Vorwelt) и проблемът за историята
  41. Проблемът за миналото в социалния свят ……………. 363

  Пети раздел
  ВЪРХУ НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗБИРАЩАТА СОЦИОЛОГИЯ
  42. Ретроспекция на досегашните резултати от изследването ………………………. 379
  43. Наблюдението в съвместния свят и проблемът за социалните науки …………………….. 387
  44. Функцията на идеалния тип във Веберовата социология ……………………… 393
  45. Каузална адекватност ………………….. 402
  46. Смислова адекватност …………………. 409
  47. Обективен и субективен шанс …………… 414
  48. Предпочитанието на разбиращата социология към рационални типове действане ………………… 417
  49. Обективен и субективен смисъл в социалните науки ………………… 421
  50. Заключение:
  Препратки към следващи проблеми ………………. 433

  Кольо Коев:

  Интерсубективен смисъл и разбиране в Смисловото изграждане на социалния свят ………………………436