Общи правила и условия 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за използването на интернет страницата на Издателска къща Критика и Хуманизъм ООД – www.kx-publishing.org 

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Издателска къща Критика и Хуманизъм ООД и потребителите на нейната интернет страница.

При използване на тази интернет страница и предлаганите от нея услуги (предоставяне на информация, поръчка на книги и получаване на Бюлетин КХ) потребителите и собственикът й се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и всички други условия, налични в действащото законодателство на Република България, в законодателството на ЕС и в международното законодателство, дори и те да не са упоменати в настоящите Общи условия.

I. Основни положения:

Собственик на тази страница е Издателска къща Критика и Хуманизъм ООД,  юридическо лице, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление София 1000, площад Славейков 11, ЕИК 831916038.

Координатите за връзка с Издателска къща Критика и Хуманизъм ООД са:

(а) пощенски адрес: като адреса на управление

(б) телефон 0895772508

(в) електронна поща kx@kx-publishing.org

Тук по-долу Издателска къща Критика и Хуманизъм ООД ще бъде наричана за краткост ИК КХ.

ИК КХ действа тук в качеството си на:

(а) производител на предлаганите книги, т.е. юридическо лице, което ги притежава във вещен и невещен смисъл; както и

(б) търговец, т.е. юридическо лице, което продава тези произведени и притежавани от него книги, като за целта сключва договори с потребители, смятайки поръчката през интернет страницата за договор за продажба.

 

II. Използвани термини:

1. Тази интернет страница, www.kx-publishing.org, се нарича тук по-долу за краткост Страницата.

2. Потребител се нарича всяко физическо или юридическо лице, което (а) влиза в Страницата на ИК КХ ООД, (б) поръчва книгите, предлагани на нея, (в) записва се чрез Страницата за Бюлетин КХ, предлаган от ИК КХ. С действията си по точка (б) Потребителят попада под защитата на Закон за защита на потребителя.

3. Поръчка е писмено съобщение, изпратено чрез наличния на Страницата формуляр, с което Потребителят заявява количеството и вида на книгата/книгите, предлагани на Страницата, която/които стока той желае да закупи. Изпращането на поръчката от Потребителя и нейното потвърждаване от страна на ИК КХ на посочения от Потребителя електронен адрес се смята за сключен договор за покупко-продажба.

4. Договор за покупко-продажба е изпратената (през формуляра на Страницата) от Потребителя Поръчка на книга/книги, потвърдена писмено в електронно съобщение от ИК КХ до електронния адрес, предоставен от Потребителя във формуляра за Поръчка.

5. Цена е посочената на Страницата сума за един екземпляр от дадена книга или комплект от екземпляри (книги), в зависимост от изрично указаното на Страницата. Това е крайна цена, върху която не се добавя ДДС.

6. Цена на услугата доставка е цената за доставяне на книга/книги, поръчана/и от Потребителя чрез формуляра на Страницата. Цената се определя според тарифите на доставчика – куриерска служба, избрана от ИК КХ в зависимост от уточненията на Потребителя, но към тази дата сведена до избор между куриерска фирма Еконт или куриерска фирма Спиди. Цената на доставката се заплаща от Потребителя, който е направил Поръчката.

7. Бюлетин КХ е информационен инструмент, с който ИК КХ уведомява относно своята дейност онези Потребители, които изрично са се записали в списъка за получатели на Бюлетина чрез попълване на формуляр на Страницата. Бюлетин КХ съдържа текстови и визуални съдържания, свързани с: (а) нови книги; (б) промоции на книги; (в) премиери на книги; (г) издателски събития; (д) други дейности, свързани с дейността на ИК КХ, вкл. промени в тези Общи условия за използване на Страницата.

8. Общи условия е настоящият документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

9. Обработка на лични данни е всяко действие по отношение на личните данни (събиране, записване, организиране, съхраняване, промяна, консултиране, употреба, предоставяне, заличаване и др.), които Потребителят е предоставил сам, по своя воля и чрез формуляра за Поръчка или формуляра за записване в списъка от получатели на Бюлетин КХ чрез тази Страница.

10. Съдържание на Страницата е всеки материал, бил той текст, изображение, аудио, видео, цифрови данни и др., който ИК КХ разполага на Страницата, за да бъде той достъпен онлайн за всички потребители.

 

III. Предмет

1. С тези Общи условия се уреждат условията и редът за (а) използване Съдържанието на тази Страница; (б) Предлагане, покупко-продажба и доставяне на книги от ИК КХ чрез тази Страница; (в) записване за и изпращане на Бюлетин КХ от ИК КХ чрез формуляра на тази Страница.

2. Общите условия отразяват и се подчиняват на всички актуални законови разпоредби в Република България и законовите актове на Европейския съюз в сила към датата на взаимодействие между ИК КХ като собственик на страницата и всеки Потребител на Страницата, бил той физическо или юридическо лице.

3. При промяни в Общите условия, ИК КХ се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на Страницата, тук, променения им текст.

4. Със самото ползване на Страницата Потребителят приема тези Общи условия.

 

IV. Права и задължения във връзка със Закона за авторското право и сродните му права

1. Съдържанието на Страницата, както и на изпращания след записване чрез нея Бюлетин КХ  е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и е притежание на ИК КХ и/или изрично посочените с имената си на Страницата автори на части от Съдържанието.

2. Забранява се Потребителят да използва за комерсиални цели или за лично облагодетелстване в материален и невещен смисъл част от или цялото Съдържание на Страницата, както и част от или цялото съдържание на Бюлетин КХ,  без изричното писмено разрешение на ИК КХ. Всяко използване на Съдържание от Страницата от подобен характер и без предварително писмено съгласие на ИК КХ ще се преследва по предвидения от закона ред.

3. Разрешава се на Потребителя използването за некомерсиални цели и/или в полза на собственика на Страницата – напр. за рецензиране или цитиране на книги, за цитиране в допустимия от ЗАСП обем в рамките на авторски текст и пр. – на части от Съдържанието на Страницата (или на Бюлетин КХ) с изрично поставяне на следния кредит: © Издателска къща Критика и Хуманизъм, www.kx-publishing.org , последвано от дата на посещение на страницата и името на автора на материала от Страницата, в случай, че такова е посочено на Страницата.

 

V. Права и задължения относно използването на Страницата

1. Поръчката на книги чрез Страницата става чрез попълване на формуляр, без регистрация с потребителско име и парола, т.е. еднократно и за всяка нова поръчка – с ново въвеждане на необходимите за доставянето на поръчката лични данни. Тези лични данни включват:

(а) за Потребител физическо лице: име  и фамилия, мобилен телефон за връзка, пощенски адрес за доставка и/или подразделение/офис на куриерската фирма, електронен адрес;

(б) за Потребител юридическо лице с изискване за фактуриране на поръчката: наименование на юридическото лице по съдебна регистрация, адрес по регистрация, материално отговорно лице, ЕИК и номер по ЗДДС (ако има такъв).

2. Записването в списъка за получаване на Бюлетин КХ става чрез попълване на формуляр, като се изисква единствено валиден електронен адрес за получаване на Бюлетина КХ.

3. ИК КХ не носи отговорност за неизпълнена доставка по Поръчка или забавяне на доставката по Поръчка вследствие на:

(а) некоректно попълнени от Потребителя лични данни, необходими за доставката и за контакт по евентуалното й уточняване;

(б) изчерпване на наличността на поръчаната книга/книги от датата на поръчката до датата на изпращането й. За този случай обаче ИК КХ се задължава да уведоми Потребителя за изчерпването на наличността или за евентуална очаквана нова наличност на книгата/книгите по Поръчката.

(в) загубване или друга щета, нанесена от куриерската служба доставчик (вж. по-долу).

4. ИК КХ не носи отговорност за неполучаване на Бюлетин КХ, за който Потребителят се е записал чрез формуляра на тази Страница вследствие на:

(а) некоректно предоставен електронен адрес на Потребителя;

(б) филтри за СПАМ и др. в електронната поща на Потребителя, които възпрепятстват получаването на Бюлетин КХ

 

VI. Права и задължения относно Личните данни:

1. Личните данни, чрез които Потребителят се задължава да обозначи себе си за целите на използване на тази Страница, са посочените в V.1, 2 в тези Общи условия.

2. При боравенето с личните данни на Потребителя ИК КХ ООД се задължава да следва строга политика за защита на личните данни в съответствие със законовите разпоредби в сила в Република България, както и в съответствие с актуалните изисквания на законодателството на Европейския съюз.

3. Потребителят има право да промени своите лични данни, които е въвел при попълването на формуляра за Поръчка на тази Страница, но не преди да е стартирал процеса на нейната доставка.

4. Потребителят има право да промени своите Лични данни (електронен адрес), които е въвел при попълването на формуляра за записване за получаване на Бюлетин КХ. Тази промяна може да бъде направена по всяко време.

5. Потребителят се съгласява предоставените от него Лични данни да бъдат обработвани и използвани от представител(и) на ИК КХ ООД за:

(а) обслужване и изпълняване на поръчката му и/или

(б) информационни и рекламни само относно продуктите на ИК КХ цели – единствено в случай, че Потребителят е предоставил своя електронен адрес за получаване на Бюлетин КХ.

6. Предоставените от Потребителя Лични данни НЕ се предоставят на трети лица за рекламни цели и за никакви други цели.

7. ИК КХ се задължава да се отнася грижливо към обработването и съхраняването на Личните данни на Потребителя в строго спазване на всички изисквания на законодателството на Република България и на ЕС.

8. Потребителят приема, че в съответствие с чл. 34а, ал.1 т.3, от Закона за защита на личните данни последните могат да бъдат разкрити на трети лица единствено по силата на изискванията на  законодателството на Република България.

 

VII. Права и задължения относно цените на книги, предлагани на тази Страница

1. ИК КХ има право да определя цени на книгите, които е произвела, притежава във вещен и невещен смисъл и предлага за продажба на тази Страница. ИК КХ има право да променя посочените цени и/или да обявява временни или постоянни намаления или увеличения на тези цени. ИК КХ има право да посочва такива промени в цените по избран от ИК КХ текстови, изобразителен, цветови и пр. начин.

2. Потребителят заплаща поръчаната от него книга/книги по цена, която е била обявена на Страницата към момента (деня) на изпращане на Поръчката от Потребителя.

 

VIII. Права и задължения относно доставката на книги, предлагани и поръчвани чрез тази Страница

1. ИК КХ доставя своите книги, предлагани на тази Страница и поръчани чрез нея, на територията на Република България и в чужбина.

2. Доставката на територията на Република България се извършва с куриерска услуга от избрана от ИК КХ куриерска фирма, към тази дата куриерски фирми Еконт или Спиди. Потребителят заплаща стойността на куриерската услуга според тарифите на куриерската фирма.

3. Доставката се извършва в рамките на 3 (три) работни дни. В отделни случаи е възможно забавяне на доставката до 7 (седем) дни, а в извънредни ситуации – и повече на брой дни. Тези случаи включват:

(а) технологично време, в случай, че става дума за поръчани трудни за издирване последни екземпляри от тиражи на книги и др.п.;

(б) наложени от посредника (куриерската служба) забавяния, за които ИК КХ не носи вина;

(в) извънредни ситуации в работата на ИК КХ, за които ИК КХ изрично уведомява поръчалия книга/книги Потребител на електронния му адрес или чрез обаждане на посочен от него в Поръчката мобилен телефон.

(г) официални празнични дни.

(д) извънредни събития от публичен характер (официално извънредно положение и др.п.).

4. Доставките  в чужбина се извършват от доставчик на пощенски услуги, избран от ИК КХ. Те се реализират в различен разумен срок, в зависимост от конкретната дестинация и сроковете на доставчика на пощенски услуги. Потребителят се задължава да заплати авансово сумата на поръчаните книги и цената на тяхната доставка по банковата сметка на ИК КХ. За тази обща крайна сума ИК КХ уведомява писмено Потребителя чрез съобщение на електронната му поща. В същото се посочва и банковата сметка на ИК КХ. За заплащането на всички такси и комисиони по банковия трансфер на сумата по поръчаната стока и доставката й е отговорен Потребителят (вж. по-долу).

 

IX. Права и задължения при плащане на Поръчки през Страницата

1. Заплащането на доставка по Поръчка от страна на Потребителя, направена чрез Страницата, на територията на Република България става чрез наложен платеж. Сумата се предава от Потребителя на куриерската служба посредник, извършваща доставката, в брой, при получаването на поръчаната книга/книги от куриера. За заплатената сума като цена на книгата/книгите Потребителят получава касова бележка/фискален бон, поставен в пратката с книга/книги.

2. Потребителят заплаща стойността на поръчката по обявени на Страницата Цени. Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга според предоставен му от куриерската служба документ с ясно указание за същото.

3. Заплащането на доставка по поръчка от страна на Потребител в чужбина става по банков път, на изрично предоставена в електронна кореспонденция с ИК КХ банкова сметка на ИК КХ. Заплащането е авансово, преди изпращане на поръчката, като заплащането е условие за изпращане на доставката. Всички банкови такси и комисиони са за сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят изпраща Поръчка от територията на страна в ЕС и във връзка с разпоредбата за споделени банкови такси между двете страни на всяка банкова транзакция в рамките на ЕС, Потребителят заплаща авансово и размера на банковата такса, дължима за плащане от сметката на ИК КХ.

4. Потребителят, който изпраща Поръчка за доставка в чужбина, заплаща стойността на поръчката по обявени на Страницата Цени, но в евро или щатски долари (по курс на Българска народна банка към деня на Поръчката, за който ИК КХ може да го уведоми при негово искане), както и стойността на куриерската услуга по предоставен му от куриерската служба документ за същото.

 

X. Права и задължения при отказ от Поръчка и връщане на книги по доставена Поръчка през Страницата

1. Потребителят има право до 12.00 ч. по обяд, в деня след изпращане на своята поръчка, да откаже направената от него в предишния работен ден поръчка. Отказът се прави на следния електронен адрес: kx@kx-publishing.org. Отказът трябва да съдържа същите Лични данни, които са използвани за изпращане на поръчката, като към тях се добави описание на поръчаната стоки: заглавие и количество книга/книги, които се отказват.

2. ИК КХ се задължава, в случай на получен писмен отказ, да изпрати на Потребителя потвърждение за получаване на отказа.

3. Потребителят има право да върне поръчаната книга/книги, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата, на която той е получил книгата/книгите, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

4. При използване на правото си на отказ Потребителят се задължава да заплати единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

5. Ако Потребителят заяви отказ, той се задължава да върне книгата/книгите на ИК КХ ООД в перфектно търговско състояние. Последното се преценява от ИК КХ и следите по книгите от четене/фотокопиране/сканиране се смятат за нарушение на перфектното търговско състояние и основание за отказ на връщането на платената суми за книгата/книгите. Книгата/книгите трябва да бъдат получени обратно от ИК КХ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил писмено на посочения електронен адрес на ИК КХ kx@kx-publishing.org за решението си да се откаже от поръчката.

6. Потребителят се задължава да заплати за своя сметка разходите по връщане на книгата/книгите.

7. Ако Потребителят е извършил отказ и е върнал книгата/книгите в посочените по-горе срокове, условия и състояние, то ИК КХ се задължава да възстанови сумата на цената на книгите, получена от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ИК КХ е била уведомена за решението на Потребителя за отказ.

8.  Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка книга/книги, когато:

(а) доставената книга не съответства по заглавие и/или по количество на поръчаната;

(б) установи дефект в доставената книга: липсващи и/или увредени страници, липсваща и/или увредена корица;

(в) когато цената на книгата/книгите, която цена Потребителят трябва да заплати като наложен платеж, не съответства на дължимата цена на книгата според обявеното на Страницата към датата на Поръчката плюс цената на куриерската услуга.

(г) когато при транспортирането на книгата/книгите тя/те е/са била/били повредена/и;

9. Потребителят се задължава да провери доставката за съответствие с поръчката в момента на нейното получаване. При констатиране на нарушен вид на книгата/книгите, който очевидно е свързан с процеса на доставката – т.е. случай по точка 8(г) – Потребителят е длъжен да изиска от куриера документ, указващ увреждане на пратката от страна на куриерската служба.

10. В случаите по точка 8 по-горе ИК КХ се задължава да замени поръчаната книга/книги с нова и неувредена, в рамките на 7 (седем) дневен срок. В случай, че същата книга/книги е/са междувременно изчерпана/и като наличност, ИК КХ възстановява сумата, когато и ако такава е заплатена на куриера като наложен платеж или е платена по банков път при Поръчка от чужбина. Това възстановяване става в рамките на 14 дни от получаване на върнатата отказана книга/книги. Разходите за връщане на отказаната доставка са за сметка на Потребителя. Разходите за втората доставка на същата стока до Потребителя са за сметка на ИК КХ.

 

XI. Допълнителни разпоредби за права и задължения

1. Относно предлаганите и представяни на тази Страница книги: ИК КХ има право да променя цените и външния вид, в смисъл на художествен дизайн и тип хартия на книжното тяло, на предлаганите книги, без да уведомява възможните Потребители, по собствено усмотрение. Тези промени не включват обаче непредизвестена промяна в съдържанието на книгите.

2. Относно предлаганите и представяни на тази Страница съдържания: ИК КХ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в онези интернет страници, към които тази Страница предлага линкове, както и за политиката на поверителност и/или сигурността и кредибилността на тези интернет страници.

3. Относно поведението на Потребителя: Потребителят се съгласява да не използва тази страница и наличните за попълване в нея формуляри, за да: а) изпраща съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на друг юридически субект или неприемливо от гледна точка на расови, етнически, политически или други причини; б) причинява вреда по какъвто и да е начин ; в) заблуждава относно самоличността си; г) да изпраща съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношени; което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост; д) да изпраща рекламни материали, junk mail и др. под.; е) да изпраща материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да разстройват функционирането на компютърен софтуеър и съдържание; ж) да нарушава преднамерено или непреднамерено национални или международни закони чрез използване на страницата.

4. Относно версията на тези Общи условия: Валидна и с обвързваща пред закона сила е онази версия на тези Общи условия, която е била налична на Страницата в момента на изпращане на Поръчка от страна на Потребителя или в момента на неговото доброволно вписване чрез посочване на електронен адрес в списъка получатели на Бюлетин КХ.

5. Относно приложимото право: За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, които ИК КХ и Потребител не могат да разрешат по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия са в сила от датата и часа на публикуването им на Страницата на ИК КХ.

Присъединете се към нашия бюлетин!

За да ви обслужва по-добре, тази страница използва т.нар. бисквитки. Ако продължите навигацията си тук, вие се съгласявате с нашата политика на употреба на бисквитките, политика на поверителност и общи условия.
За повече информация относно политиката ни на поверителност натиснете тук.